Konvertimi dhe Migrimi

Konvertimi i të dhënave është transformimi i të dhënave nga një format në tjetrin. Ai nënkupton nxjerrjen e të dhënave nga burimi, transformimin e tyre dhe ngarkimin në sistemin e synuar bazuar në një grup kërkesash. Migrimi i të dhënave është procesi i transferimit të të dhënave ndërmjet silos, formateve ose sistemeve.

Zhvilluesit tanë japin zgjidhjet më të mira me një nivel të lartë efikasiteti në trajtimin e të dhënave.